For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پهنه بندي خشكسالي در استان اصفهان با استفاده از نمايه استاندارد بارش(SPI)

سلطاني كوپائي سعيد، سعادتي سيده سارا. علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، سال 1، شماره 2، صفحه 64-67

چکیده:

 

خشكسالي پديده‌اي جهاني است كه مي‌تواند در هر جايي رخ دهد و خسارات قابل توجهي به انسان و اكوسيستم هاي طبيعي وارد آورد. بنابراين،تحقيق و مطالعه در اين زمينه بسيار ضروري مي‌باشد. در اين تحقيق از شاخص بارش استاندارد شده   (SPI)به منظور پهنه بندي خشكسالي در استان اصفهان استفاده شد. پس از جمع آوري داده هاي بارش ايستگاه هاي موجود در استان اصفهان و حذف ايستگاه هاي داراي آمار ناقص، سري زماني اين شاخص در مقياس‌هاي زماني 3، 6، 9، 12و24 ماهه بدست آمد. سپس با استفاده از روشهاي زمين آمار نقشه هاي گستره فراواني خشكسالي در مقياس زماني 12 ماهه ترسيم و مورد تحليل قرار گرفت. اين نقشه ها، خشكسالي هاي متوسط و شديد را عمدتا در قسمت هاي غربي استان در اطراف ايستگاه هاي داران، فريدون شهر   و خشكسالي هاي بسيار شديد را در بخش هاي شرق و شمال شرقي استان و غرب شهرستان اصفهان نشان مي دهند و   مناطق داراي ريسك بالا را   به منظور برنامه ريزي هاي آتي و اتخاذ سياست هاي مديريتي مشخصي مي‌كنند.

 

Journal Papers
ماه: 
Fall
سال: 
1386

تحت نظارت وف ایرانی